Uległeś wypadkowi przy pracy? Prawnicy Kancelarii Themi pomogą Ci odzyskać należne odszkodowania i zadośćuczynienie od pracodawcy bądź ubezpieczyciela pracodawcy. Często ofiary wypadków przy pracy są nieświadome swoich praw i odpowiedzialności prawnej pracodawcy i ubezpieczyciela przyjmując odmowę wypłaty odszkodowania bez protestu lub zgadzając się na rażąco zaniżone kwoty proponowane postanowieniami ugody.

Odniesienie szkody osobowej w czasie wykonywania pracy w zdecydowanej większości przypadków wynika z działań lub zaniechań pracodawcy, a odszkodowania i zadośćuczynienia należne poszkodowanemu sięgają od kilkunastu tysięcy złotych w przypadku drobnych urazów do setek tysięcy w przypadku trwałego kalectwa skutkującego utratą zdolności do pracy. Zmieniająca się doktryna i orzecznictwo sprawia iż wobec najcięższych szkód w tym śmierci ofiary sądy orzekają o milionowych odszkodowaniach i zadośćuczynieniach dla poszkodowanych lub ich najbliższych oraz wysokie renty od sprawcy bądź ubezpieczyciela sprawcy.

Z wypadkiem przy pracy do czynienia mamy zawsze gdy szkoda powstała w wyniku nagłego zdarzenia, wywołanego zewnętrznymi przyczynami, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy. Wypadkiem przy pracy będzie więc szkoda powstała podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zawodowych czynności albo poleceń przełożonych, podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, w tym również bez wyraźnego polecenia, a także szkoda powstał w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą / zakładem pracodawcy a miejscem wykonywania poszczególnych czynności pracy.

Z wypadkiem przy pracy mamy także do czynienia w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Istotne dla wielu ofiar zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowa o pracę jest, że za wypadek przy pracy uważa się także, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas wykonywania obowiązków zawodowych na innej podstawie niż stosunek pracy.

Poszkodowani pracownicy mogą dochodzić odszkodowania zarówno z ZUS jak i bezpośrednio od pracodawcy, a roszczenia te są od siebie niezależne.

I tak roszczenia wobec ZUS dotyczyć mogą takich szkód, które spowodowały stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, czyli osoby które w wyniku wypadku doznały takiego naruszenia sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy, bądź analogiczne upośledzenie trwające w okresie dłuższym niż 6 miesięcy. W takich przypadkach wymagane jest od poszkodowanego zachowanie odpowiedniej staranności w dokonaniu zgłoszenia szkody, skompletowanie dokumentacji medycznej i dokumentacji z miejsca wypadku, stawiennictwo przed lekarzem orzecznikiem na wezwanie, oraz ewentualne szybkie (bo dokonane w terminie 14 dniowym) odwołanie od decyzji lekarza orzecznik, a często także odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (wnoszone w terminie 30 dniowym).
Poszkodowanemu przysługują także roszczenia o zasiłek chorobowy oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Zaznaczyć należy, że wskazane świadczenia od ZUS nie są należne gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także gdy poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

W przypadku wypadku, którego skutkiem jest śmierć poszkodowanego odpowiednie świadczenia przysługują jego rodzinie.
I tak jednorazowe odszkodowanie przysługuje w przypadku śmierci poszkodowanego jego małżonkowi z którym nie pozostawał w separacji, dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym oraz przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom (także w ramach rodziny zastępczej), oraz rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub zmarły przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

W przypadku świadczeń od ZUS dla rodziny poszkodowanego należne są one również wtedy gdy wyłączną przyczyną wypadku w wyniku którego poszkodowany zmarł było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także gdy poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Niezależnie od dochodzenia roszczeń od ZUS poszkodowanemu na mocy przepisów kodeksu cywilnego, ewentualnie jego rodzinie należne jest odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od pracodawcy bądź ubezpieczyciela pracodawcy, a w określonych przypadkach gdy utracił on zdolność do wykonywania pracy, jego stan zdrowia wymaga długotrwałego leczenia bądź opieki również renty, w praktyce orzeczniczej zazwyczaj znacznie wyższej niż renty otrzymanej z ZUS. Prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty ustalone normami kodeksu cywilnego należne jest również rodzinie i osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego, jeżeli w skutek jego  śmierci odnieśli szkodę materialną bądź psychiczną, a także wtedy gdy ofiara była jedynym żywicielem rodziny bądź istotnie przyczyniała się do jej utrzymania, a także gdy ich perspektywy na przyszłość uległy pogorszeniu.

Dochodzenie roszczeń od pracodawcy jest postępowaniem znacznie bardziej wymagającym niż analogiczne dochodzenie roszczeń od ZUS i wymaga każdorazowego udowodnienia winy pracodawcy będącej skutkiem jego działań bądź zaniedbań, praktyka pokazuje jednak, iż często pracodawcy ponoszą wyłączną winę za wypadek bądź do wypadku się przyczynili. Istotne jest także, że przedsiębiorcy działający w sektorach o podwyższonym stopniu zagrożenia takich jak budownictwo, prace wysokościowe, górnictwo, kolej czy przedsiębiorstwa energetyczne i paliwowe, ponoszą odpowiedzialność za wypadki niezależnie od stopnia ich winy bowiem ich odpowiedzialność kształtuje się na kodeksowej zasadzie ryzyka.

Generalnie praktyka orzecznicza sądów cywilnych ustaliła zasady określania wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia i rent orzekanych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na poziomie znacznie wyższym niż obowiązującym na podstawie obowiązków ZUS.

Adwokaci Kancelarii Themi prowadzą liczne postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki przy pracy, gwarantując najwyższy profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie. Analizę zasadności i wysokości roszczeń prowadzimy bezpłatnie, a co do zasady pobieramy wynagrodzenie proporcjonalne wyrażone jako określony procent uzyskanych w drodze polubownej i sądowej kwot odszkodowań i zadośćuczynień. Zapraszamy do współpracy!


Zgłoś wypadek!

Odzyskamy Twoje Odszkodowanie!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach marketingowych, tj. sprzedaży produktów Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty produktowej Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com