Kancelaria Themi reprezentuje poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przed sprawcami zdarzeń, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, które zobowiązane są do naprawienia szkody w toku postępowań polubownych/mediacyjnych, a także przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, dążąc do uzyskania słusznych, odpowiadających faktycznie poniesionej szkodzie odszkodowań i zadośćuczynień.

W przypadku zdarzeń z udziałem obywateli innych państw mającymi miejsce za granicami reprezentujemy naszych Klientów także przed sprawcami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi spoza terytorium RP, a dzięki sieci współpracujących kancelarii korespondentów na terenie państw Unii Europejskiej i USA możemy skutecznie prowadzić postępowania o odszkodowanie także przed sądami zagranicznymi. Dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia od Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu polis OC, AC, oraz sprawców w tym również podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni drogowych (odśnieżanie, naprawę nawierzchni, oznakowanie dróg).

W postępowaniach odszkodowawczych reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, które odniosły szkodę na zdrowiu lub szkodę majątkową jak również rodziny ofiar wypadków oraz przedsiębiorstwa i inne osoby prawne które poniosły szkody majątkowe.

Prowadzimy reprezentację wszystkich osób poszkodowanych w wyniku wypadku:

 • kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów, którzy z nie ze swojej wyłącznej winy odniosły szkodę (odszkodowanie przysługuje także pasażerom pojazdu sprawcy wypadku)
 • utracili członków rodziny - osoby najbliższe na skutek wypadku komunikacyjnego, w którym ofiara nie była winna spowodowania wypadku,
 • odniosły szkodę w skutek upadku wynikający z poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni,
 • w wyniku wypadku doznały szkody na mieniu,
 • spowodowały szkodę u osób trzecich.

Dochodzimy roszczeń od sprawców wypadków w postępowaniach polubownych i sądowych, także wtedy gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonało likwidacji szkody a wypłacone odszkodowanie / zadośćuczynienie jest zbyt niskie nie obejmując całości poniesionej szkody. Dochodzimy także wysokich rent dla ofiar wypadków, które utraciły całkowitą lub częściowa zdolność do wykonywania pracy, lub wobec których istnieje konieczność stałego leczenia.


Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniu prowadzonym przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w przedmiocie likwidacji szkody. Nasza reprezentacja obejmuje min.:

 • pomoc w zgromadzeniu materiału dowodowego w szczególności odnośnie winy sprawcy i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, w tym    pomoc merytoryczną / reprezentację w ewentualnych postępowaniach karnych toczących się przeciwko sprawcy,
 • ocenę wysokości szkody i możliwego do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia, oraz opinie współpracujących z Kancelarią Themi specjalistów, min. rzeczoznawców majątkowych i lekarzy,
 • przygotowanie i dokonanie zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • kontrolę legalności działań Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w tym obsługę korespondencji i kontaktów telefonicznych, zapewniając profesjonalną obsługę likwidacji szkody,
 • reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w przypadku odmowy likwidacji szkody lub likwidacji nieobejmującej całkowitej szkody Klienta - wypłaty zbyt niskiego odszkodowania / zadośćuczynienia.

Jeżeli Ty lub Twoi bliscy odnieśli szkodę w wyniku wypadku komunikacyjnego skontaktuj się z nami. Nie obawiaj się wysokich kosztów ponieważ:

 • doradzamy bezpłatnie,
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za prowadzone postępowania polubowne - pobieramy prowizję dopiero w momencie uzyskania odszkodowania / zadośćuczynienia,
 • zawieramy tylko przejrzyste, uczciwe i zgodne z zasadami etyki zawodowej umowy, w których nie ma żadnych napisanych drobnym drukiem ukrytych kosztów,
 • wszystkie sprawy naszych Klientów prowadzą tylko doświadczeni adwokaci, dając rękojmię prawidłowej reprezentacji.

Zgłoś wypadek!

Odzyskamy Twoje Odszkodowanie!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach marketingowych, tj. sprzedaży produktów Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty produktowej Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com